Belge ve Ruhsatlar

Yapı Ruhsatına esas işlemlere başlamak üzere Katılımcıya İzmir Pancar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İmar İşleri Birimi tarafından hazırlanan sistem dosyası teslim edilmektedir. Sistem dosyası içeriğinde aşağıda yer alan belgeler ile ruhsatlandırma esasları yer almaktadır;

 1. İPOSB Aplikasyon Krokisi
 2. Kadastro Onaylı Aplikasyon Krokisi
 3. İmar Durumu
 4. İmar Plan Notları
 5. Parsel İmalat Bilgileri
 6. Numarataj Krokisi ve Bilgileri
 7. Yağmursuyu Bağlantı Krokisi
 8. Atıksu Bağlantı Krokisi
 9. Temizsu ve Arıtma Geri Dönüşüm Suyu Bağlantı Krokisi
 10. Elektrik ve İletişim Bağlantı Krokisi
 11. Doğalgaz Bağlantı Krokisi
 12. Parsel Konum Krokisi
 13. Parsel Bazında Zemin Etüd Rapor Sureti
 14. Örnek Dokümanlar

Katılımcı tarafından ruhsata esas projeler (Mimari uygulama projesi, statik uygulama projesi ve statik uygulama hesapları, sıhhi tesisat uygulama projesi, ısıtma soğutma uygulama projesi ve ısı yalıtım hesapları, yangın sistemi projesi, elektrik uygulama projesi, sığınak projesi, varsa asansör projesi, varsa istinat duvarı projesi, harita TUS dosyası ve varsa yatırımı ilgilendiren diğer projeler) ve gerekli tüm belgelerin düzenlenmesinin ardından Bölge teknik birimleri tarafından gerekli kontroller yapılmakta ve Yapı Ruhsatı düzenlenmektedir.

15/04/2000 tarihinde yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda belirtildiği gibi İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili tüm belgeler, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Bölge Müdürlüğü tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

Katılımcılarımız için inşaatını yapacağı tesise ilişkin projelendirmeye esas her türlü belge (imar durumu ve plan notları, parsel aplikasyon ve parsel durum krokisi, altyapı bağlantı durum krokileri, vb.) Bölge Müdürlüğü İmar İşleri Birimi tarafından düzenlenmektedir. Yapı Ruhsatına esas proje ve belgelerin kontrolünün ardından ruhsat düzenlenmekte ve sonrasındaki süreçte yapı denetim ile inşaat vize işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yapı Ruhsatı Başvurusunda Teslim Alınacak Belgeler

İlgili yönetmelik gereği yapı tamamlandığında kullanılabilmesi için İzmir Pancar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu iznin alınabilmesi için gerekli belgeler Bölge Müdürlüğü İmar İşleri Birimine teslim edilmesinin ardından yapılan kontrollerde yapının mevzuata uygun bulunması halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler

10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri sınırları içerisinde kalan işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Organize Sanayi Bölgeleri tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

İAÇR Başvuru Beyan Formu
İtfaiye Raporu Başvuru Dilekçesi 
Kanal Bağlantı İzni Başvuru Formu
İtfaiye Raporu İstenen Belgeler
İAÇR İstenen Evraklar Listesi
İAÇR Başvuru Dilekçesi